Polityka prywatności strony internetowej https://sazet.com.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej
https://sazet.com.pl jest SAZET, adres siedziby: 239, 88-324 Wójcin, Polska, adres do
doręczeń: ul. Szkolna 13 62-541 Budzisław Kościelny, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców pod numerem KRS: 000079178, NIP: 557170310, REGON: 383750744,
posiadającą kapitał zakładowy w kwocie: 5.000 zł, adres poczty elektronicznej:
biuro@sazet.com.pl dalej „Administrator”, będąca jednocześnie Usługodawcą. , miejsce
wykonywania działalności: 239, 88-324 Wójcin, Polska, adres do doręczeń: ul. Szkolna 13
62-541 Budzisław Kościelny, NIP: 557170310, REGON: 383750744, adres poczty
elektronicznej (e-mail): biuro@sazet.com.pl, zwany/a dalej “Administratorem”.
Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są
przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane
dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA
DANYCH
CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. Administrator przetwarza dane
osobowe za pośrednictwem strony https://sazet.com.pl w przypadku:
skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe są
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes
Administratora.
zapisania się przez użytkownika do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych
drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Administrator przetwarza
następujące kategorie danych osobowych użytkownika:
Imię i nazwisko,
Adres e-mail,
Numer telefonu,
OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe użytkowników
przechowywane są przez Administratora:
w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak
jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający
okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin
przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie
zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi
przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone
wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi
lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje,
w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP
dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu
operacyjnego.

Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje
o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach,
podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest
prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na
ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie
funkcjonalności tych usług.
Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.
Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie
profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania
dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których
dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
przetwarzane zgodnie z prawem,
zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu
przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz
przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej
niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta
Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym
przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności,
albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych
danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich
przetwarzania (administratorzy).
Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (EOG).

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH
POPRAWIANIA
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
Podstawy prawne żądania użytkownika:
Dostęp do danych – art. 15 RODO
Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
Sprzeciw – art. 21 RODO
Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość
e-mail na adres: biuro@sazet.com.pl.
W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych
praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na
skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić
żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując
użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym
przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

PLIKI “COOKIES”
Strona Administratora używa plików „cookies”.
Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie
internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych
statystyk odwiedzin strony internetowej.
W ramach strony stosowane są rodzaje plików „cookies”: stałe
„Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas
określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu
interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie
korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik
został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie
internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika,
lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego
komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe
informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych
objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i
modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą
elektroniczną.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio
przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.