Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Czy audyt jest płatny?

Nie! Audyt jest całkowicie bezpłatny. Umów się z nami, a na pewno doradzimy oraz zaproponujemy Tobie odpowiednie rozwiązanie.

Jak będą wyglądały moje rachunki za energię elektryczną?

Dzięki montażowi instalacji fotowoltaicznej obniżysz swoje rachunki za energię elektryczną o niemal 95%. Na fakturze bilansującej pozostaną jedynie opłaty stałe za dystrybucję energii elektrycznej.

Jak przygotować budynek pod instalacje fotowoltaiczną?

Jeżeli posiadasz miejsce na montaż instalacji fotowoltaicznej nie potrzebujesz przygotowywać budynku. Przygotowaniami instalacji elektrycznej oraz formalnościami dotyczącymi montażu instalacji fotowoltaicznej zajmiemy się my.

Ile to kosztuje?

Nie jest prawdą, że fotowoltaika wymaga pokaźnych nakładów finansowych. Ceny systemów fotowoltaicznych zaczynają się już od ok. 15 000 zł za zestaw o mocy ponad 3 kWp, co pokryje zapotrzebowanie na RTV/AGD/oświetlenie wielu gospodarstw domowych.

Jak przygotować się do audytu?

Przed przyjazdem naszego Technika przygotuj proszę Twoją fakturę za energię elektryczną. Audyt powinien potrwać do godziny.

Jakie są rodzaje mikroinstalacji fotowoltaicznych?

Podstawowym podziałem mikroinstalacji fotowoltaicznych jest podział ze względu na podłączenie:

 • Instalacja ON-GRID

Jest to instalacja podłączona do sieci elektroenergetycznej.

 • Instalacja OFF-GRID

Jest to instalacja niepodłączona do sieci elektroenergetycznej, posiadająca własny magazyn energii elektrycznej.

Kim jest prosument?

 • Prosument energii odnawialnej jest to odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej.

Co z energią, której nie wykorzystam?

 • Na wykorzystanie energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD masz cały rok. Po tym czasie energia przepada, dlatego kluczowym jest dobranie wielkości instalacji odpowiednio do Twoich potrzeb.

Jak wygląda bilansowanie prosumenta?

 • Dla mikroinstalacji o mocy do 10 kWp możesz odebrać 80% z energii elektrycznej wyprodukowanej nadwyżki energii elektrycznej przesłanej do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD).
 • Dla mikroinstalacji o mocy od 10 kWp do 50 kWp możesz odebrać 70% z energii elektrycznej wyprodukowanej nadwyżki energii elektrycznej przesłanej do sieci OSD.

Czy moja instalacja działa podczas przerwy w dostawie energi elektrycznej?

 • Nie! Ze względu na bezpieczeństwo sieci elektroenergetycznej oraz pracowników Zakładów Energetycznych podczas przerwy w dostawie energii elektrycznej Twoja instalacja wyłączy się.

Mój prąd

“Mój Prąd”

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych, a jego budżet to 1 mld złotych. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5 000 zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej. Program skierowany jest do gospodarstw domowych.

Główne założenia programu:

 • Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW;
 • Wysokość dofinansowania w formie bezzwrotnej do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaiczne (PV), nie więcej niż 5 000 zł (koszty kwalifikowane – koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej),
 • Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu “Mój Prąd”,
 • Instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem,
 • Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej,
 • Wnioski o dofinansowanie składane są z formie papierowej. Można je przesłać pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW,
 • Kwalifikacja kosztów od dnia 23.07.2019 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury),
 • Projekt musi być zakończony na moment składania wniosku o dofinansowanie. To znaczy wnioski mogą być składane po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji),
 • Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność,
 • Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej,
 • Dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed instalacją),
 • Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV,
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania,
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na przetwarzania i opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość, moc instalacji),
 • Nie przewiduje się stosowania zabezpieczeń udzielonego dofinansowania,
 • Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, w tym programu “Czyste powietrze”. Jeżeli wnioskodawca zamierza ubiegać się o wsparcie w ramach programu “Czyste Powietrze” instalacja fotowoltaiczna, zgłoszona do programu “Mój Prąd” musi zostać wyłączona z zakresu programu “Czyste Powietrze”,
 • W przypadku przedstawienia kosztu zakupu i montażu instalacji dofinansowanej ze środków Programu priorytetowego “Mój Prąd” do rozliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, kwota przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania.

Czyste powietrze

“Czyste powietrze”

Celem programu „Czyste powietrze” jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych z wykorzystaniem przestarzałych źródeł ciepła oraz niskiej jakości paliwa. Program stwarza możliwość wymiany starych pieców i kotłów na paliwa stałe, przeprowadzenia termomodernizacji domów jednorodzinnych, a także uzyskania dofinansowania na instalację paneli fotowoltaicznych.

Główne założenia programu:

 • Maksymalny możliwy koszt, od którego liczone jest dofinansowanie – 53 000 zł,
 • Minimalny koszt kwalifikowany przedsięwzięcia – 7 000 zł,
 • Beneficjentami programu są osoby fizyczne:
  • posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego, tj. budynku wolnostojącego, budynku w zabudowie szeregowej, bliźniaczej lub grupowej, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość,
  • które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego, tj. budynku, dla którego została uzyskana zgoda na rozpoczęcie budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Prawo budowlane) i który nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania,
 • Warunek podstawowy:
  • dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu,
  • dla budynków budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu,
 • Wysokość dofinansowania jest zależna od wysokości miesięcznego dochodu na jedną osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy (wysokość dofinansowania ustalana jest w zależności od zaszeregowania do poszczególnych „grup dochodowych”),
 • Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.,
 • Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte od 01.01.2018 r. i nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie,
 • Dofinansowaniu nie podlegają przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie,
 • Dofinansowanie może dotyczyć:
  • wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania Programu,
  • docieplenia przegród budynku,
  • wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
  • instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
  • montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • Koszty mikroinstalacji fotowoltaicznej mogą zostać dofinansowane do 100% wyłącznie w formie pożyczki:
  • oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 3 M + 70 punktów bazowych, nie mniej niż 2 % rocznie,
  • planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat, z zastrzeżeniem, że ostatnia rata spłaty może najpóźniej przypadać w roku, w którym świadczeniobiorca kończy 75 lat,
  • okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty pierwszej transzy pożyczki, do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż do daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia. Karencja w spłacie pożyczki wlicza się w okres spłaty pożyczki,
  • maksymalny koszt kwalifikowany domowej instalacji fotowoltaicznej (z wyłączeniem kosztów ponoszonych przez operatora sieci dystrybucyjnej) wynosi 30 000 zł, natomiast przyjęty koszt kwalifikowany instalacji fotowoltaicznej za 1 kWp wynosi maksymalnie 6 000 zł.
 • Realizacja programu: 2018-2029 r.
 • Podpisywanie umów: do 31.12.2027 r.

Ile energii produkuje instalacja fotowoltaiczna?

W naszej strefie klimatycznej roczny uzysk energii to około 1000 kWh z każdego 1 kW zainstalowanych modułów fotowoltaicznych w przypadku montażu modułów na stronę południową pod kątem 35-40 st.

Czym jest fotowoltaika?

Fotowoltaika jest to dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną.

Z czego składa sie instalacja fotowoltaiczna?

Instalacja fotowoltaiczna składa się z modułów fotowoltaicznych, konstrukcji montażowej, falownika, zabezpieczeń elektrycznych zamontowanych w rozdzielnicach oraz okablowania.

Jak to działa?

Moduły fotowoltaiczne montujemy na dachu budynku lub na gruncie, łączymy je z falownikiem, który zamienia wytworzoną energię elektryczną prądu stałego na energię elektryczną prądu zmiennego (taką jaka jest dostępna w sieci elektroenergetycznej). Całość jest zabezpieczona przez aparaty elektryczne odpowiednio dobrane i zamontowane w rozdzielnicach przy falowniku.

A wpływ na środowisko?

Produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii ma znaczny wpływ na poprawę środowiska. Dzięki użytkowaniu instalacji fotowoltaicznej przyczyniamy się do zmniejszenia CO2 o kilka ton rocznie.

Co w pochmurne dni?

Instalacja fotowoltaiczna produkuje energię elektryczną również w pochmurne lub deszczowe dni, jednak wydajność tej instalacji jest dużo niższa.